Mallorca rural Associacions  Balears, Illes

A partir del mes de març de 2019 es va iniciar un procediment orientat a la concessió als ajuntaments de la zona LEADER d’unes ajudes econòmiques vinculades a projectes que es poguessin emmarcar en l’EDLP, per a les quals es comptava amb un pressupost total de 1.633.047 euros, provinents del FEADER, l’Administració General de l’Estat i el FOGAIBA. La iniciativa fou ben rebuda pels ajuntaments fins al punt que es presentaren un total de 46 projectes, dels quals se n’hagueren de descartar 12 per motiu de què no tenien encaix possible en cap dels Tipus d’Operacions Subvencionables prevists en l’EDLP, i també se n’hagueren de descartar 4 més que provenien d’ajuntaments que havien presentat més d’un projecte, contravenint la limitació que s’havia establert d’un sol projecte per ajuntament. Així les coses, el resultat final fou un total de 30 projectes (presentats per 28 ajuntaments i 2 mancomunitats de municipis) que han estat incorporats en l’EDLP.

Des del moment que aquests projectes passen a formar part de l’EDLP adquireixen la condició de “Projectes Programats” amb la qual cosa s’obre per als ajuntaments promotors la possibilitat de sol·licitar al FOGAIBA les ajudes corresponents, les quals no podran superar els 50.000 euros ni tampoc el 90 € del pressupost del projecte. I pel que fa al termini per a la realització de les actuacions, aquest finalitza, per regla general (i a reserva del termini que en cada cas s'indiqui en la resolució de concessió de la subvenció) en el mes de setembre de 2023, que és la data de tancament de totes les ajudes dels fons europeus comunitaris en el present període de programació.

A continuació es presenta la llista dels projectes programats, amb indicació de l’entitat promotora, el pressupost i la quantia de l’ajuda corresponent. La llista inclou tres casos (dos ajuntaments i una mancomunitat de municipis) que han desistit al procediment de subvenció.