Mallorca rural Associacions  Balears, Illes

Els òrgans de govern i administració de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i l’integren tots els seus socis. Els Estatuts estableixen que en aquest òrgan les entitats privades han de representar, com a mínim, el 50% dels vots.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i representació de l’Associació. Està formada pel president, que ho és també de l’Associació, el vicepresident 1r, el vicepresident 2n, el secretari, el tresorer i els vocals. Els membres actuals de la Junta Directiva, que foren elegits per l’Assemblea General en sessió de novembre de 2019, són els següents:


 

CÀRREC

ENTITAT

REPRESENTANT

Presidència

Consell de Mallorca

Jaume Alzamora Riera

Vicepresidència 1a.

PIMEM

Jordi Mora Vallbona

Vicepresidència 2a.

Unió de Pagesos de Mallorca

Sebastià Ordinas Capó

Secretaria

Unió de Cooperatives Agroalimentàries

Jerònima Bonafè Ramis

Tresoreria

Ajuntament de Consell

Margalida Llabrés Deyà

Vocalia

FOGAIBA

Mateu Morro Marcé

Vocalia

Ajuntament de Maria de la Salut

Gabriel Mas Oliver

Vocalia

Ajuntament de Sineu

Tomeu Mulet Florit

Vocalia

Ajuntament de Santa Maria del Camí

Nicolau Canyelles Parets

Vocalia

Ajuntament de Valldemossa

Nadal Torres Bujosa

Vocalia

Associació de Varietats Locals

Aina Socies Fiol

Vocalia

APAEMA

Nofre Fullana Llinàs

Vocalia

UCTAIB

Enric Pozo Mas


Finalment, per a les tasques administratives, i per a tot allò que comporta el dia a dia de l’Associació, es compta amb una persona que presta atenció al públic en horari de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.