Mallorca rural Associacions  Balears, Illes

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Els ingressos que obtén l’Associació per sufragar les seves despeses de funcionament provenen de dues fonts: per una part les ajudes o subvencions, i per altra part les quotes dels socis.

Les ajudes o subvencions que regularment rep l’Associació provenen del Consell de Mallorca i del FOGAIBA. Les quantitats rebudes d’aquestes dues institucions en els darrers anys han estat les següents: 

AJUDES PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT

ANY 2018

ANY 2019

Provinents del Consell de Mallorca

43.379,69 €

41.857,50 €

Provinents del FOGAIBA

18.965,00 €

37.922,48 €

TOTAL

62.344,69 €

79.779,98 €Pel que fa a les quotes dels socis, fou en sessió de gener de 2019 que l’Assemblea General de l’Associació acordà establir unes quotes anuals aplicables només als socis que tinguessin la condició d’entitat pública, és a dir els ajuntaments i el Consell de Mallorca. L’import de la quota varia en funció de la població de cada municipi, tal com es pot veure en l’arxiu adjunt. La decisió d’establir aquestes quotes no es justifica tant per la necessitat de sufragar despeses de funcionament (que queden cobertes per les ajudes o subvencions) com per la d’haver d’afrontar uns compromisos financers que s’arrosseguen d’anys anteriors.

En el següent enllaç es pot accedir a  l'Informe d'Auditoria i Comptes Anuals a 31/12/2019

Cuentas Anuales a 31/12/2019