Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) són, en general, els documents a través dels quals els Grups d’Acció Local duen a terme la seva funció essencial, que és impulsar el desenvolupament local participatiu de les seves àrees rurals de referència. Les EDLP són, per definició, de caràcter multisectorial i se centren en un territori subregional determinat, alhora que s’emmarquen en unes directrius de rang superior, entre les quals destaquen les contingudes en els Programes de Desenvolupament Rural (PDR). També amb caràcter general, les EDLP es basen en les opinions expressades pels diferents agents econòmics i socials del territori, que han pogut intervenir en els processos de participació desplegats durant la fase de redacció d’aquests documents.

L’EDLP 2014-2020 de Mallorca contén, després d’unes pàgines introductòries, un capítol dedicat a la Diagnosi de l’àrea d’estudi, a continuació un altre que du per títol “Detecció de necessitats i aspectes innovadors”, al qual segueix un altre titulat “Descripció de l’EDLP”, i després un capítol centrat en les Actuacions que es pretén realitzar en el marc de l’Estratègia. Finalment, completen el document uns capítols dedicats al Pla financer, els Indicadors de seguiment, etc.

Pel que fa a la Diagnosi, el capítol s’estructura en diverses àrees temàtiques: anàlisi socioeconòmica; sector agrari i forestal; i medi ambient. El capítol “Detecció de Necessitats i aspectes innovadors” fa una enumeració de les necessitats que es dedueixen de la Diagnosi i les classifica igualment en diferents àrees temàtiques (sector agrari, patrimoni, etc.) a més d’un altre tipus de necessitats que denomina “transversals” i que tenen que veure directament amb la creació de llocs de treball.

El capítol “Descripció de l’EDLP” es dedica als objectius, els quals són presentats de forma jerarquitzada: en primer lloc un Objectiu Final, que és la promoció de la zona rural de Mallorca creant ocupació i activitat econòmica sostenible; en un segon nivell, una sèrie d’Objectius Generals, més sectorialitzats; i finalment uns Objectius Específics que acaben de perfilar alguns dels objectius de rang superior. En aquest capítol, tots i cadascun dels Objectius Generals (8 en total) es connecten amb una o altra de les Prioritats i Àrees d'Interès de Desenvolupament Local (vegeu l'apartat ÀMBITS DE PROGRAMACIÓ PRIORITARIS al final d'aquesta pàgina) i, al mateix temps, es connecten amb unes noves categories denominades “Submesures” i “Tipus d’operacions subvencionables” que venen a traduir en clau operativa allò que amb els objectius estava formulat en termes estratègics. D’aquesta manera, es descriuen els Objectius Generals que persegueix l’EDLP tot connectant-los, per una part (nivell superior) amb les Necessitats i les Prioritats i Àmbits d’Interès de Desenvolupament Local; i per altra part (nivell inferior) amb les Submesures i els Tipus d’operacions subvencionables. I encara més, la descripció de cadascun dels Objectius Generals inclou un apartat denominat “SMART”, terme que prové de les sigles següents: S d’Específic, M de Mesurable, A d’Assolible, R de Realista i T deTemps limitat.

El capítol dedicat a les Actuacions descriu amb detall cadascun dels Tipus d’operacions subvencionables que, classificats per Submesures, havien estat tan sols enunciats anteriorment. Així el capítol s’estructura en quatre subcapítols corresponents a les diferents Submesures:

  • Submesura I. Suport al sector agrari i agroindustrial

  • Submesura II. Suport a la conservació del patrimoni

  • Submesura III. Conservació i gestió sostenible de recursos

  • Submesura IV. Suport transversal a l’impuls dels diferents sectors

Alguna d’aquestes Submesures es desplega en diversos Tipus d’operacions subvencionables. Per exemple, la Submesura I “Suport al sector agrari i agroindustrial” comprèn 3 Tipus d’operacions, el primer dels quals és “Suport al comerç minorista”.

Tots i cadascun d’aquests Tipus d’operacions (7 en total) són descrits mitjançat unes taules que contenen, a més dels ítems referits més amunt (les connexions amb els Objectius i amb les Prioritats i Àmbits d’Interès de Desenvolupament Local) els camps següents: descripció, tipologia de projecte, beneficiaris, intensitat de l’ajuda, i finalment els indicadors de resultats.

A continuació de cadascuna d’aquestes taules descriptives dels diferents Tipus d’operacions hi figuren una sèrie de “projectes programats” (30 en total) que han estat inclosos en el document posteriorment a la seva aprovació inicial i dels quals es dóna compta en l’apartat “Projectes programats” d’aquesta pàgina web.


Obrir Document